Duomenų apsauga

Duomenų subjektų pagrindinės teisės

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP): Mantvydas Burzdžius, el. paštas mantvydas.burzdzius@jggimnazija.lt

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis):reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam”) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:
  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo (https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo).

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO  GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS  ASMENS  DUOMENŲ  TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠŲ VEDIMO TVARKA

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ ASMENS TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ,  RŪPINTOJŲ) ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO, VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KELMĖS J.GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO STACIONARIA VAIZDO ĮRANGA TERITORIJŲ IR PATALPŲ, NUSTATANT VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINUS, SĄRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO PATALPŲ IR TERITORIJOS PLANAS

KELMĖS J.GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO REGISTRAVIMO  ŽURNALAS