Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Klimienė

Gimiau 1965 m. Kelmėje, mokiausi Kelmės 2–ojoje vidurinėje mokykloje, studijavau Vilniaus universitete. Baigusi šį universitetą ir įgijusi filologės, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos specialybę pradėjau dirbti Kelmės 1–oje vidurinėje mokykloje (dabar – J.Graičiūno gimnazija) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1999 metais man suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja dirbu nuo 1994 metų.
2002 metais man suteikta II-oji, o 2009-aisiais – pirmoji vadybos kvalifikacijos kategorija.
Esu vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė.
Parengiau ir buvo patvirtintos (ŠMM, Kelmės SMC) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos: „Integruotas istorijos, lietuvių kalbos, muzikos, dailės mokymas apie žmonijos kultūros epochas“, „IKT ugdymo procese. Ugdymosi centrai – praktinės ir kūrybinės veiklos laboratorijos“. Pagal šias programas surengtuose seminaruose, pasitarimuose dalinausi patirtimi su Kauno, Kelmės, Vilkaviškio, Akmenės, Žagarės mokyklų mokytojais, mokyklų administracija.
Kelmės rajono bei respublikinėse mokytojų konferencijose skaičiau pranešimus „Lituanistinės veiklos kryptys gimnazijoje. Intraneto technologijos. Lituanistų svetainė gimnazijos intranete“; „Priklausomybių prevencija – per projektinę veiklą ir papildomąjį ugdymą“, „Humanitarinis ugdymas gimnazijoje. Tarpdalykiniai ryšiai ir šiuolaikinės technologijos“ ir kt.
Kartu su kolegomis esu parengusi ir su komanda įgyvendinusi ne vieną projektą, kurie buvo įvairių fondų remti („Lietuvos jaunųjų poetų kūryba internete“, „Internetinis laikraštis „Mūsų vasara“, „Pažįstame vienas kitą per meną ir kultūrą“ – kartu su jaunimu iš Latvijos, Prancūzijos ir Graikijos, „Mūsų kalba – muzika“ – kartu su latviais ir prancūzais, „Muzikos pasaulis“, „Muzikinio spektaklio „Brėmeno muzikantai“ pastatymas – spartesnės moksleivių socializacijos, kūrybiškumo ugdymo bei teigiamo visuomenės požiūrio į jauną žmogų formavimo garantas“ – gastrolės Vengrijoje, „Kompozitoriaus J.V.Lyguto pop operos „Brangakmeniai“ pastatymas J.Graičiūno gimnazijoje“, „Sveikatingumo centras – mokytojų, moksleivių, jų tėvelių, mokytojų bendravimo, sveiko gyvenimo būdo propagavimo garantas“, parengta paraiška dalyvauti Europos 6-osios Bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos projekte – gimnazija pateko tarp 10 Lietuvos mokyklų, kurios buvo pakviestos dalyvauti šiame projekte, ir kt.).
Esu ištekėjusi, vyras Svajūnas dirba Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje, turime du sūnus – Igną ir Simoną.