2011 metų biudžeto suvestinė

I–III ketvirtis

 

Planas (tūkst. litų)

Panaudota (tūkst. litų)

Darbo užmokestis

1450,1

1443,0

Socialinio draudimo įmokos

425,0

424,9

Darbuotojų sveikatos tikrinimas

0,3

0,3

Ryšių paslaugos

5,8

5,8

Transporto išlaikymas

1,0

1,0

Spaudiniai

36,4

36,4

Kitos prekės

13,6

12,6

Kvalifikacijos kėlimas

11,0

3,3

Komunalinės paslaugos

134,0

133,3

Kitos paslaugos

15,6

13,5

Socialinė parama pinigais

200,3

190,6

Darbdavių socialinė parama pinigais

1,4

1,4

VISO:

2294,5

2266,1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (1)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (3)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (4)

Informacija apie švietimo, kultūros ir meno, socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų struktūros, pareigybių ir darbo užmokesčio vykdymą

2011 m. informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2)

Pinigų srautų ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis (1)

Pinigų srautų ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis (2)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis