Respublikiniai

1. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonės „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ Švietimo plėtotės centro projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“ (2005–2008 m.);

2. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, 1 prioriteto 5 priemonės „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Švietimo plėtotės centro projektas „Technologinio ugdymo aplinkos rekonstravimas ir modernizavimas užtikrinant mokinių pasirinkimo galimybes ir mokymosi nesėkmės pavojaus mažinimą pagrindiniame ir viduriniame ugdyme“ (2005–2008 m.);

3. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (2008–2011 m.);

4. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ (2008–2011 m.);

5. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų fondo projektas „Kelmės rajono savivaldybės mokymo įstaigų sporto aikštelių renovacija“ (2008–2011 m.);

6. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ Švietimo plėtotės centro projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ (2010–2012 m.);

7. Europos Socialinio fondo agentūros 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ priemonės Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ Asociacijos „Teisėtvarka“ projektas „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“ (2011–2013);

8. Europos Socialinio fondo agentūros 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektas: „E-mokslo bankas“ (2011–2013).

9. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“  (2012–2014).

10. Nuo 2013 metų pradžios Jono Graičiūno gimnazija kartu su Socialinės integracijos centru pradėjo įgyvendinti projektą „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. Projekte dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai. Projekto tikslas – atskleisti mokiniams stereotipų įtaką profesinės karjeros projektavime, suteikti tėvams žinių diskriminacijos ir lygių galimybių srityse, suvienyti mokytojus, mokinius, tėvus ir darbdavius plėtojant toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, teisėms ir šeimai.

11. Gimnazija dalyvauja Europos Socialinio Fondo Agentūros įgyvendinamame projekte „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. VP1 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-5.2-FM-01-V. ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę.

12. Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, partnerio-muziejaus neformaliojo švietimo edukacinės programos „Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“.

13. Gimnazija – projekto „ESF akademija“ dalyvė.  Mūsų gimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo (ESF) agentūros įgyvendinamame projekte “Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu” pagal Lietuvos 2007-2013 m. VP1 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-5.2-FM-01-V.

ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę.

Gimnazistai ir mokytojai projekto metu vyksiančiuose ESF akademijos mokymuose, atlikdami kūrybines užduotis, įgaus daugiau žinių apie ES ir Europos socialinio fondo veiklą. Kaip ES projektai keičia gyvenimo kokybę, gali pajusti kiekvienas, lankydamasis suremontuotose ligoninėse ar mokyklose, važiuodamas atnaujintais keliais, keldamas savo kvalifikaciją, naudodamasis nauja įranga savo įmonėje ar tiesiog rasdamas darbo vietą.

ESF – tai investicija į žmogų, kiekvieną iš mūsų. ESF suteikia galimybę tobulėti, ieškoti naujų idėjų ir sprendimų, kurie padėtų spręsti įvairias socialinės politikos ir užimtumo problemas, aktualias kiekvienam regionui.

14. Mūsų gimnazija kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis dalyvauja Laisvės TV organizuojamame projekte „Kartu“. Šio projekto tikslas – padėti mokiniams „nepasimesti“ vizualiai tobulame pasaulyje, susitvarkyti su nuolat kylančiais iššūkiais: kaip besiformuojančiai asmenybei vertinti save ir tikėti savimi. Šiam tikslui įgyvendinti buvo rengiami gimnazistų susitikimai su žymiais žmonėmis, įvairių sričių lektoriais.

15. Gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“. Plačiau (nuoroda).

16. Gimnazija dalyvauja projekte „Tūkstantmečio mokyklos II„. Plačiau apie projektą čia. Plačiau apie projekto veiklas gimnazijoje čia.