Tvarkos

MOKINIO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO  KURSO AR DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO PAKEITIMO TVARKA (2014-08-29)

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (2019-02-18)

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (2023-10-12)

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS (2017-11-09)

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (2023-10-12)

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2022-12-27)

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS (2021-05-10)

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS (2024-01-15)

SVEČIŲ LANKYMOSI KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS (2024-01-18)

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS (2023-09-13)

 

Atnaujinta 2024-01-19