Tvarkos

MOKINIO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO  KURSO AR DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO PAKEITIMO TVARKA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS