Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Aktualios nuorodos

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr.V-1146 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo, įsakymo priedai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7165e2104baa11ee9de9e7e0fd363afc

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

Mokytojams apie UTA:

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas – Kompetencijos

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

Atnaujintos bendrosios programos:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Tėvams apie UTA:

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Mokiniams apie UTA:

Atmintinė dešimtokui

Vaizdo medžiaga apie UTA:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7