Nemokamos paslaugos

Išrašas iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo:

70 straipsnis. Apmokėjimas už švietimą
1. Valstybinėje ir savivaldybės mokykloje mokymas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ir profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, yra nemokamas.
3. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.

Be nemokamo formaliojo ir neformaliojo švietimo, ugdymo, švietimo, švietimo pagalbos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), gimnazijos mokiniams teikiamos šios nemokamos paslaugos:
1.    Profesinio informavimo ir konsultavimo (PIT-as) paslaugos.
2.    Sveikatingumo centro „Baltija“ paslaugos.
3.    Naudojimasis Antano Mikalajūno informacijos centro paslaugomis: darbas interneto skaitykloje, darbas su IC esančiais visais informacijos šaltiniais, naudojimasis IC patalpomis, garso ir vaizdo aparatūra.
4.    Naudojimasis biblioteka.
5.    Naudojimasis sporto sale, sporto aikštynu ir sporto inventoriumi.
6.    Naudojimasis gimnazijos patalpomis.