Tarptautiniai

2022 metai

Kelmės J. Graičiūno gimnazija laimėjo programos Erasmus+ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“. Projekto tikslas – atpažinti, tinkamai įvertinti specialiuosius mokinių poreikius, įvairius mokymosi ypatumus bei taikant įtraukiojo ugdymo nuostatas individualizuoti ugdymą, kurti saugią ugdymo aplinką visiems mokiniams. Įgyvendinant projektą, bus bendradarbiaujama su partneriais iš Portugalijos, Islandijos ir Suomijos. Suplanuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialieji poreikiai ir įtraukusis ugdymas“ Islandijoje bei veiklos švietimo įstaigose stebėjimo vizitai Suomijoje ir Portugalijoje. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė.

2020 metai

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija yra aktyvi tarptautinių projektų dalyvė nuo 2004 metų. Kad tarptautinius projektus būtų galima kuo geriau įgyvendinti, kokybiškai atlikti numatytas edukacines veiklas, kad mokytojai įgytų patirties iš geriausių Europos mokyklų ir jų pedagogų, tobulintų savo kvalifikaciją įgyvendindami nuostatą mokytis visą gyvenimą, gimnazijoje parengtas ir laimėtas naujas Erasmus+ programos projektas 2020-1-LT01-KA101-077493 „Anglų kalbos mokymasis tarpkultūriniam bendravimui skatinti“. Taip bus tenkinamas iškilęs gimnazijos mokytojų poreikis gerinti anglų kalbos žinias, nes projektas numato anglų kalbos kursus užsienyje (Italijoje, lektoriai iš JAV, Australijos, JK) dešimčiai gimnazijos mokytojų, o trys darbo vizitai į Tammerkoski vidurinę mokyklą Tamperė mieste, Suomijoje – vienoje pažangiausių švietimo srityje šalių – išplės pedagogų asmenines ir profesines kompetencijas, padės mokytojams tobulinti atskiros pamokos ir ugdymo kokybę, leis pasiekti gimnazistų pažangos mokantis ir efektyviau bus galima  įgyvendinti kitus Erasmus+ programos projektus. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė.

2019 metai

Kartu su partneriais iš Kipro, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos mokyklų pradedamas įgyvendinti Erasmus+ programos projektas „EUROSTAR“. Šio projekto veiklų metu dalyviai analizuos tvaraus turizmo verslo pavyzdžius ir pagal sukauptą informaciją bei tarptautinių susitikimų metu įgytą patirtį kurs tvaraus verslo modelius. Projektą gimnazijoje koordinuoja vyresnysis ekonomikos ir verslumo mokytojas Nerijus Šarauskas.

2018 metai

2018-2020 metais mūsų gimnazija kaip partnerė dalyvaus net trijuose Erasmus+ programos tarptautinių mokyklinių partnerysčių projektuose: „Upcycle Europe“ (Dviračiais po Europą) kartu su partneriais iš Vokietijos, Olandijos ir Italijos mokyklų; „Mission H“ (Misija S(veikata) kartu su partneriais iš Prancūzijos, Italijos (Sicilijos) ir Portugalijos mokyklų. Abu šiuos projektus mūsų gimnazijoje koordinuoja anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė. Trečiasis projektas, kuriame bus dalyvaujama, – „Questions For Europe – Answers For Europe“ (Klausimai Europai – atsakymai iš Europos) kartu su partneriais iš Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Italijos ugdymo įstaigų. Pastarąjį projektą gimnazijoje koordinuoja vyresnysis ekonomikos ir verslumo mokytojas Nerijus Šarauskas. Per visų minėtų projektų vykdymo laikotarpį numatyti penkiasdešimt šeši mokinių ir dvidešimt aštuoni mokytojų mobilumai.

2016 metai

Mūsų gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji tarptautiniai Erasmus+ programos projektai: „Pedago-geeks – Learning and teaching in a 2.0 world” (Moksliukai – Mokymasis ir mokymas 2.0 pasaulyje) kartu su partneriais iš Prancūzijos, Čekijos, Italijos ir „M.U.S.I.C. – Music unites students and inspires change” (Muzika vienija mokinius ir įkvepia pokyčiams) kartu su partneriais iš Turkijos, Italijos, Lenkijos, Rumunijos. Pirmojo projekto, kurio koordinatorė yra anglų kalbos mokytoja metodininkė Snieguolė Zavadskienė, pagrindinė idėja yra mokytis ir dalintis patirtimi, kaip integruoti skaitmenines technologijas į ugdymo procesą. Antrojo projekto „M.U.S.I.C.“, kurio koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Rudzevičiūtė, pagrindinis tikslas – mokytis kurti ir muzikuoti tarptautinėje komandoje, taip tobulinant bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, įgyjant tarpkultūrinės patirties.

2015 metai

Pradedamas įgyvendinti tarptautinis Erasmus+ programos projektas  „Conflict ResolUtion for better ScHool management“ (Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas). Pagrindinė projekto idėja – padėti projekte dalyvaujančių Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Turkijos, Portugalijos mokyklų bendruomenėms atpažinti konfliktų priežastis bei pasiūlyti inovatyvias priemones jiems spręsti. Projekto koordinatotė gimnazijoje – anglų kalbos mokytoja metodininkė Snieguolė Zavadskienė. Plačiau – Mūsų gimnazija – naujame Erasmus+ projekte!

2014 metai

2014 m. startavo nauja tarptautinė švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa Erasmus+, kuriai Europos Komisija skyrė įspūdingą 15 milijardų eurų biudžetą. Erasmus+ pakeitė 2007-2013 metais veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, apėmusią ir Comenius paprogramę. Mūsų gimnazija dalyvauja Comenius projektuose nuo 2010 metų. Mūsų gimnazija dalyvavo naujosios Erasmus+ programos Antrojo pagrindinio veiksmo KA2 Strateginės partnerystės pirmajame konkurse ir jį laimėjo. Mūsų projektas – „Publishing House of Arts“ (Menų spaustuvė). Jis skirtas mokinių kūrybiškumo ugdymui. Pažymėtina, kad mūsų gimnazija yra šio projekto koordinatorė (anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė), o partneriai iš IES Monelos (Ispanija), Lycee Antoine de St Exupery (Prancūzija), I.I.S.S. ,,U.Foscolo“ (Italija), Schonbuch-Gymnasium Holzgerlingen (Vokietija) mokyklų. Plačiau: Mūsų gimnazija – Erasmus+ programos dalyvė!

2017 m. projektas „Menų spaustuvė“ dalyvavo specialioje „Kokybės konkurso“ kategorijoje „Programa „Erasmus+“ praturtina gyvenimus, išlaisvina mintis jau trisdešimt metų“. Dvidešimt aštuonias paraiškas, pateiktas šiam konkursui, vertino komisija, kurios sudėtyje buvo lyderystės ekspertai, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Švietimo mainų paramos fondo atstovai. Džiugu, kad mūsų gimnazijos projektas pateko į geriausių projektų penketuką. Plačiau: http://www.jggimnazija.lt/?p=5221 Švietimo mainų paramos fondas, puikiai įvertinęs Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2014-2016 metais įgyvendinto projekto „Menų spaustuvė“ galutinę ataskaitą bei pasiektus rezultatus, pakvietė jo koordinatorę anglų kalbos mokytoją metodininkę Inetą Leščiauskienę skaityti pranešimo į tarptautinę konferenciją „Geriausi programos Erasmus+ projektai. Sklaidos ir poveikio bendrojo ugdymo sektoriuje konferencija“, kuri vyko 2017 m. gegužės 17-19 dienomis Vokietijoje, Bonos mieste.

2013 metai

Mūsų gimnazija laimėjo Comenius projektų konkursą ir 2013–2015 m. kartu su Vokietijos (Realschule Tamm), Turkijos (Refhan Tumer Lisesi), Lenkijos (Gimnazjum Nr.6 Myslowice), Italijos (VII Instituto Comprensivo ,,G.A.Costanzo”), Ispanijos (I.E.S. Afonso X O Sabio) mokyklų bendruomenėmis vykdys bendrą veiklą, skirtą tolerancijos ugdymui. Šio Comenius projekto tema „Destroying stereotypes, building a new Europe” (Sulaužykim stereotipus, kurkim naują Europą). Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė. Plačiau – Gimnazija – vėl Comenius projekte!

2011 metai

Mūsų gimnazija dalyvauja tarptautiniame Comenius projekte „Health – getting fit for Europe“ Kartu su dar penkių valstybių – Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos – jaunimu Kelmės gimnazistai ir jų mokytojai tirs gyvenamąją aplinką, sportuos, aiškinsis, kaip mityba įtakoja žmonių sveikatą, rengs bendrus koncertus, plakatų parodas, kurs instaliacijas ekologijos temomis. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė. Plačiau apie tai – publikacijose „Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje – Comenius projektas“, „Kelmės gimnazija – Comenius projekte“, „Išvykos pagal projektą „Comenius“ pristatymas“, „Comenius projektas tęsiasi – Kelmės gimnazistų viešnagė Vokietijoje“, „Comenius projekto dienoraštis. Kelionė į Prancūziją“, „Baigiamasis Comenius projekto akordas – Sicilijoje!“.

Gimnazistai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos metodininkės Inetos Leščiauskienės, dalyvauja leidybiniame projekte „Defrit“. Jaunimas iš Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rumunijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir mūsų gimnazistai leidžia bendrą mokyklų laikraštį „Defrit“ – savo gimtosiomis ir anglų kalba, atskirose šalyse rengia susitikimus. Šis projektas pelnė Europos Parlamento apdovanojimą – Civi Europaeo Praemium (Europos piliečio premiją). Plačiau apie tai – straipsniuose „Į Vokietiją – leisti laikraščio „Defrit“, „J. Graičiūno gimnazija – tarptautiniame mokinių leidybos projekte „Defrit“, „Kelmės gimnazistai – tarptautinio mokinių ir mokytojų laikraščio „DEFRIT“ redakcinės tarybos susitikime Italijoje“, „Gimnazistai išleido tarptautinį laikraštį“.

2008 metai

Kelmės J.Graičiūno gimnazija – projekto „Calibrate“ dalyvė. Laimėjusi projektų konkursą J. Graičiūno gimnazija buvo pakviesta dalyvauti Europos 6-osios Bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos Calibrate projekte. Jis skirtas Europos elektroninių mokymosi išteklių mainų politikai įgyvendinti ir mokymuisi bendradarbiaujant skatinti.

2005 metai

Laimėtas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Lietuvoje projektų konkursas „Mūsų kalba – muzika“. Jame kartu su mūsų gimnazija dalyvauja Prancūzijos ir Latvijos mokyklos. Projekto tikslas – atskirų šalių, kultūrų pažinimas, bendradarbiavimas per muzikinę veiklą. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė.

2004 metai

Laimėtas tarptautinis Švietimo kaitos paramos fondo finansuotas projektas „Pažįstame vienas kitą per meną ir kultūrą“. Šį leidybinį projektą gimnazija įgyvendino kartu su Prancūzijos, Latvijos ir Graikijos mokiniais. Projekto tikslas – suteikti galimybę jaunimui susipažinti su kitų šalių kultūra, jaunimo gyvenimu, sukaupta patirtimi įgyvendinant menų projektus. Projekto koordinatorė –  direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė.