GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

gimlogo

 

Ugdymo procesas nuo 2020 m. gruodžio 7 d. tęsiamas nuotoliniu būdu.

Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami.

Lankytojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu: info@jggimnazija arba tel. 868778944

Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu:

direktorius Rimas Bielskis: rimas.bielskis@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živile Klimienė: zivile.klimiene@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vaičiulytė: lijana.vaiciulyte@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jonas Grincevičius: jonas.grincevicius@jggimnazija.lt

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Valerijus Paulionis: valerijus.paulionis@jggimnazija.lt

psichologė Jovita Gerbenienė: jovita.gerbeniene@jggimnazija.lt

socialinė pedagogė Ina Kaminskienė: ina.kaminskiene@jggimnazija.lt

sveikatos priežiūros specialistė Toma Dargienė: toma.dargiene@jggimnazija.lt

sekretorė Lamutė Ringailienė: laimute.ringailiene@jggimnazija.lt

IC vadovė Loreta Šuklienė: loreta.sukliene@jggimnazija.lt

vyr. bibliotekininkė Vida Bartkevičienė: vida.bartkeviciene@jggimnazija.lt

IT specialistas Mantvydas Burzdžius: mantvydas.burzdzdius@jggimnazija.lt

Su mokytojais, kitais darbuotojais galite susisiekti elektroniniu paštu. Kontaktai skelbiami www.jggimnazija.lt arba elektroniniame dienyne TAMO.

Darbo laikas gimnazijos priežiūrai bei būtinoms funkcijoms atlikti 8.00–12.00 val.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA KARANTINO METU (NUO GRUODŽIO 7 D.)

 1. Nuotolinis mokinių ugdymo procesas organizuojamas naudojant MOODLE (kaip pagrindinę) nuotolinio mokymo aplinką. Mokytojai ir mokiniai dirba prisijungę prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Dalykų mokytojai elektroninio dienyno Tamo pagalba ir kitomis informacinėmis priemonėmis informuoja mokinius apie prisijungimą prie virtualios mokymo(si) aplinkos.
 2. Mokymo(si) užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, mokytojo pagalba ir paaiškinimai, grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir įvertinimai gali būti teikiami elektroninio dienyno TAMO pagalba, kitomis skaitmeninėmis technologijomis.
 3. Pagrindinę informaciją mokiniai gauna per TAMO ir savo gimnazijos paštą.
 4. Pamokų, individualiųjų ir grupinių konsultacijų, klasės valandėlių tvarkaraščiai nekeičiami – pamokos vyksta pagal mokslo metų pradžioje direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
 5. Pamokų laikas:
 1. 8:00 – 8:45
 2. 8:55 – 9:40
 3. 9:50 – 10:35
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:05 – 13:50
 7. 14:00 – 14:45
 8. 14:55 – 15:40
 9. 15:45 – 16:30
 10. 17:00 – 17:45
 11. 17:50 – 18:35
 12. 18:40 – 19:25
 13. 19:30 – 20:15
 14. 21:00 – 21:45
 1. Asmens duomenų apsauga užtikrinama pagal galiojančius įstatymus. Tiesiogines transliacijas, vaizdo pamokas, pamokų užduotis filmuoti, paveiksluoti, kopijuoti, platinti, kelti į kitas platformas DRAUDŽIAMA.

7. Skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais, skiriamas informacinių technologijų mokytojas metodininkas Algirdas Barančiukas (el. paštas algirdas.baranciukas@jggimnazija.lt), administratoriaus pavaduotoja – informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Ilijana Petrauskienė (el. paštas ilijana.petrauskiene@jggimnazija.lt).

8. Dėl techninės pagalbos galima kreiptis į informacinių technologijų specialistą Mantvydą Burzdžių (el. paštas mantvydas.burzdzius@jggimnazija.lt).

Nemokamo maitinimo mokiniams organizavimas

 1. Nuotolinio mokymo metu mokiniams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, jis teikiamas sausu daviniu.
 2. Sauso maisto davinio paketus ruošia ir pristato į gimnaziją UAB „Amerija“.
 3. Su nemokamo maitinimo išdalinimo tvarka mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami telefonu. Už nemokamą mokinių maitinimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Vaičiulytė (tel. +37068697073).