Kelmės Jono Graičiūno gimnazija – projekte „Kokybės krepšelis“

kk

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

J. Graičiūno gimnazijos tikslas – gerinti STEAM mokslų ugdymo kokybę tobulinant mokytojų kompetencijas bei modernizuojant ugdymo aplinką. Įgyvendinant jį, numatoma tobulinti mokytojų kvalifikaciją bei skatinti mokinių motyvaciją siekiant mokymo(si) pažangos gamtos mokslų ir matematikos srityse. Kitas uždavinys – modernizuoti STEAM mokslų ugdymo aplinką: įkurti gamtos mokslų laboratoriją, modernizuoti STEAM mokslų kabinetus, nupirkti reikalingą kompiuterinę įrangą, kitas priemones.

J. Graičiūno gimnazijos veiklos tobulinimo planas buvo suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Kelmės rajono savivaldybės administracija ir patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-2. Numatoma, kad projektui gimnazijoje įgyvendinti bus skirti 69342 eurai.