Kokybės krepšelis

kokybeskrepselis_viesinimui

 

 

 

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS
KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS VEIKLOS TEMINIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

2023-06-09

Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų programą, birželio 9 d. prie Dubysos upės vyko integruota geografijos – chemijos ir kitų gamtos mokslų bei matematikos edukacija I-III klasių gimnazistams. Edukaciją organizavo geografijos mokytojas Eugenijus Jafimovas ir chemijos mokytoja Jurgita Jafimovienė, jiems talkino fizikos mokytoja Rasa Gabšytė, matematikos mokytoja Asta Pleikienė, istorijos mokytoja Rima Servienė, fizinio ugdymo mokytojas Darius Barauskis ir Informacijos centro vadovė Loreta Šuklienė.

Pirmiausia plaukta baidarėmis Dubysos upe ir įveiktas 14 km. maršrutas. Stovyklavietėje gimnazistai, dirbdami grupėse, atliko eksperimentinį chemijos darbą „Vandens ir dirvožemio pH nustatymas“, geografijos užduotis: naudodamiesi žemėlapiais, mokiniai nustatinėjo plaukimo kryptį, apskaičiavo atstumą, azimutą. Atlikdami įvairius skaičiavimus, mokiniai tobulino ir fizikos, matematikos gebėjimus,  ugdė įvairias kompetencijas: pažinimo, socialines ir emocines, komunikavimo ir kitas. Daugiau apie tai – laikraštyje „Bičiulis“ Nr.46, 2023-06-17: „Edukacija prie Dubysos“.

2023-05-08

Gimnazijos matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, menų ir technologijų mokytojai pakvietė Kelmės rajono 8-10 klasių mokinius ir mokytojus į trijų valandų renginį „STEAM – mokytis smagiau!”. Jo metu edukacinės veiklos, kuriomis siekta parodyti mokslų tarpdiscipliniškumą, paskatinti mokinius veikti praktiškai, bendradarbiaujant komandose, vyko šešiose stotelėse. Mokinių komandos gamtos mokslų laboratorijoje kartu su chemijos mokytoja Jurgita Jafimoviene atliko bandymus su skirtingo tankio skysčiais ir sukūrė „spalvų bokštą“, aiškinosi mišinių išskirstymą chromotografijos metodu – šis metodas naudojamas ir kriminalistikoje. Kartu su fizikos mokytoja Rasa Gabšyte mokiniai gilinosi į garso ekologijos ir patalpų apšvietimo temas: atliko garso ir šviesos matavimus, juos įvertinę nustatė draugiškiausius žmogui ir aplinkai buities prietaisus, išsiaiškino, kaip susikurti tinkamai apšviestą darbo vietą. Kartu su biologijos mokytoja Danute Butkuviene 3D klasėje žiūrėti įvairūs trimačiai vaizdo ištekliai ir spręsti laiptažodžiai, muzikos ir garso įrašų studijoje muzikos mokytojas Svajūnas Klimas pasakojo apie muzikos ir matematikos ryšį, mokiniai kompiuterinių muzikinių programų pagalba susipažino su šiuolaikiniais muzikos komponavimo principais. Matematikos stotelėse mokiniai kartu su mokytojomis Romute Kurmiene, Asta Pleikiene, Ilijana Petrauskiene gilino geometrijos žinias: lankstė, dėliojo, atpažino figūras, aptarė jų savybes, pritaikymą praktikoje. Technologijų centre mokytojai Martynas Turevičius ir Lijana Vaičiulytė supažindino su modernių technologijų galimybėmis, kiekvienas mokinys pasigamino ženklelį su renginio simbolika. Renginio pabaigoje buvo aptartos visos edukacinės veiklos, žiūrėtos dienos nuotraukos. Daugiau apie tai – laikraštyje „Bičiulis“ Nr.38, 2023-05-20: „Atvirų durų savaitę Kelmės gimnazijoje“.

2023-04-26

Tęsiant Kelmės miesto mokyklų – „Aukuro“ pagrindinės, „Kražantės“ progimnazijos ir Jono Graičiūno gimnazijos – matematikos mokytojų bendradarbiavimą, gimnazijos matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė organizavo susitikimą tema „Kūrybiškas požiūris į matematikos pamoką“. Matematikos mokytojos diskutavo apie pamokos struktūrą, uždavinių kėlimo svarbą, aptarė klausimus, susijusius su vertinimu,  mokinių kūrybiškumo ir kitų kompetencijų ugdymu mokant matematikos. Buvo aptartos ir atnaujintų matematikos programų aktualijos.

2023-03-02

I ir II klasių gimnazistai kartu su chemijos mokytoja Jurgita Jafimoviene ir fizikos mokytoja Rasa Gabšyte vyko į Kauno VII forto STEAM laboratorijas, kur dalyvavo fizikos edukacijoje „Skysčių fizika“ ir chemijos edukacijoje „Nuo rūdų iki rūdžių“. Mokiniai, išklausę teorines paskaitas, tobulino praktinius įgūdžius: atliko bandymus, kurių metu nustatė įvairių skysčių fizikines savybes, iš skysčių tirpalų elektrolizės būdu išskyrė varį, gamino „auksinę“ monetą. Edukacijos finansuotos iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų.

2023-02-14

Vasario 14 d. gimnazijos chemijos mokytoja Jurgita Jafimovienė, fizikos mokytoja Rasa Gabšytė ir biologijos mokytoja Danutė Butkuvienė Kelmės rajono gamtos mokslų mokytojoms surengė mokymų „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ I modulio užsiėmimą „Kūrybiškumo ugdymas per praktiką“. Jo metu buvo pristatyta gimnazijoje įkurta gamtos mokslų laboratorija, aptartos kūrybinės, patirtinės mokinių veiklos, jų įtaka mokymosi motyvacijai, mokinių pažangai. Gimnazijos 3D klasėje pademonstruoti vaizdo išteklių pavyzdžiai, jų galimybės, pritaikymas dėstant biologiją, fiziką, chemiją. Aptarta mokinių refleksija apie pamokas, vykstančias šiose edukacinėse aplinkose. Gamtos mokslų laboratorija gimnazijoje įkurta, 3D klasės ištekliai atnaujinti projekto „Kokybės krepšelio“ lėšomis.

2023-02-08

Antrų klasių gimnazistai kartu su matematikos mokytoja Asta Pleikiene vyko į Kauno VII forto laboratorijoje vykusias matematikos edukacijas „Kriptografija“ ir „IQ iššūkis. Matematinės dėlionės“. Gimnazistai ne tik kūrybiškai išsprendė sudėtingas užduotis, kurios iš pradžių atrodė neįveikiamos, bet ir puikiai praleido laiką, nes užsiėmimai buvo ir naudingi, ir smagūs. Edukacijos finansuotos iš gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda).

2023-02-06

2023 m. vasario 6 dieną grupė Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos IV klasių mokinių kartu su biologijos mokytoja Danute Butkuviene vyko į Kauno tvirtovės VII forto edukacinę laboratoriją, kurioje turėjo galimybę patyrinėti genetinę informaciją organizme koduojančią deoksiribonukleorūgštį. Edukacija „DNR – slaptas gyvybės kodas“ supažindino gimnazistus su DNR struktūra, kuri yra atsakinga už ląstelėse vykstančius procesus, todėl ypatingai svarbi įvairiose mokslo srityse. Pirmoje užsiėmimo dalyje mokiniai išgirdo daug teorinės medžiagos, vėliau, susipažinę su DNR išskyrimo principu, jie savarankiškai bandė išskirti banano deoksiribonukleorūgštį, kuri su žmogaus sutampa net 60 proc. Molekulinė biologija yra svarbi biologijos valstybinio egzamino dalis, todėl įgytos žinios itin naudingos abiturientams, o praktinė edukacijos dalis leido pajusti darbo gyvybės mokslų srityje kasdienybę. Edukacija finansuota gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda).

2023-01-30

Siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas gabių matematikai mokinių ugdymui, suteikti jiems galimybių įsivertinti savo žinias ir gebėjimus platesniu mastu, bendrauti su kitų mokyklų jaunaisiais matematikais, tradiciškai gimnazijos mokiniams siūloma ir jie dalyvauja KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto organizuojamame respublikiniame prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkurse. Į jį iš visos Lietuvos susirenkantys 9-12 klasių mokiniai sprendžia KTU dėstytojų parengtas užduotis. Geriausiai šiame konkurse pasirodžiusieji džiaugiasi ne tik puikiais prizais, bet ir įgyja galimybę be konkurso dalyvauti Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje. Laimėjimai pastarojoje atveria kelius į pasaulinius jaunųjų matematikų konkursus. Šiemet į konkursą vyko aštuoni I-IV klasių gimnazistai (2022 metais į konkursą vyko penki gimnazistai), juos lydėjo ir kvalifikacijos tobulinimo seminare „Įdomesni tikimybių teorijos ir statistikos uždaviniai“ dalyvavo matematikos ir IT mokytoja Ilijana Petrauskienė.

2023-01-17

Grupė gimnazijos pirmų klasių mokinių kartu su fizikos mokytoja Rasa Gabšyte vyko VU Šiaulių akademijos STEAM centrą, kur dalyvavo fizikos edukacijoje „Šiluminių ir elektrinių gamtos reiškinių tyrimas“ bei atliko du tiriamuosius darbus: lygino smėlio ir vandens savitąją šilumą, tyrė dirvožemio elektrinį laidumą. Mokiniai pagilino ne tik fizikos, bet ir chemijos, matematikos žinias. Išvyka buvo finansuota iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda).

2022-12-14

Siekiant mokinių pažangos ir sėkmės mokantis matematikos, tęsiasi trijų Kelmės miesto mokyklų – „Kražantės“ progimnazijos, „Aukuro“ pagrindinės mokyklos ir Jono Graičiūno gimnazijos – matematikos mokytojų bendradarbiavimas: gruodžio 14 dieną į tradicinį gimnazijos matematikos mokytojų Romutės Kurmienės, Ilijanos Petrauskienės ir Astos Pleikienės organizuotą susitikimą „Matematikos mokymo(si) pokyčiai. Atnaujintų matematikos bendrųjų programų apžvalga“ gimnazijoje rinkosi šių mokyklų matematikės. Susitikimo tikslas buvo apžvelgti atnaujintas matematikos bendrąsias programas, būsimus pokyčius, aptarti buvusias ir planuoti naujas trijų mokyklų matematikos mokytojų bendras veiklas. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda).

2022-11-17

Grupė III ir IV klasių mokinių kartu su matematikos mokytoja Romute Kurmiene dalyvavo Kauno tvirtovės VII forto organizuojamose matematikos edukacinėse programose „Kūgis“ ir „Nuo Platono iki Archimedo“, kurių metu šį sudėtingą mokslą tyrinėjo kūrybiškai ir inovatyviai. Mokiniai įgijo teorinių žinių, veikė praktiškai, mokėsi tinkamai naudotis matematikos formulėmis. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda).

2022-11-16

Grupė II ir III klasių gimnazistų kartu su fizikos mokytoja Rasa Gabšyte vyko į Kauno VII fortą, kur dalyvavo fizikos edukacijose „Van de Graafo ir Omo draugystė“ ir „Stūmotrauka“. Užsiėmimų metu buvo prisiminta teorija apie magnetizmą, mokiniai praktiškai tikrino įvairių medžiagų magnetines savybes, kaip fizikinis reiškinys tyrinėta ir elektra.

Iš Kauno VII forto vykta į Kauno technologijos universitetą, kur gimnazistai išklausė KTU fizikos katedros docento Dariaus Virbuko paskaitą apie branduolio masę, krūvį, branduolinę energetiką. Buvo naudinga ne tik išgirsta nauja informacija, bet ir smagu aplankyti universitetą ir pamatyti jo apylinkes, sužinoti apie studijų programas. Daugiau apie tai – laikraštyje „Bičiulis“ Nr.92, 2022-11-29: „Edukacijos Kaune“.

2022-11-14

Grupė IV klasių mokinių ir jų biologijos mokytoja Danutė Butkuvienė vyko į Kauno tvirtovės VII forto edukacinę laboratoriją, kur mokiniams buvo surengtos dvi edukacijos: „Pipetės – lašelių mokslas“ ir „Kraujas – gyvybės tėkmė“. Šios edukacijos finansuojamos iš gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda) ir laikraštyje „Bičiulis“ Nr. 92, 2022-11-29: „Edukacijos Kaune“.

2022-10-26

Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje vyko renginys „Kokybės krepšelis“ – naujų idėjų link!, kuris buvo skirtas projekto „Kokybės krepšelis“ veikloms, atliktoms gimnazijoje, pristatyti.  Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda), Kelmės rajono savivaldybės svetainėje (nuoroda), TV laidoje „Labas iš Kelmės“ (nuoroda), laikraštyje „Bičiulis“ Nr. 85, 2022-11-05: „Kokybės krepšelis“ suteikė naujų galimybių.

2022-10-21

Gimnazijoje įrengta ir įveiklinta Gamtos mokslų laboratorija. Joje jau atlikta ir iki metų pabaigos planuojama atlikti daugiau kaip 60 laboratorinių fizikos, chemijos, biologijos darbų. Gimnazistai taip vertina veiklą Gamtos mokslų laboratorijoje:

 • Pasikeitė aplinka bei mokymosi šaltiniai, laboratorijoje galėjome atlikti įvairius tyrimus, išsikelti hipotezes ir po tyrimo padaryti išvadas.
 • Pamokose viskas aiškinama daugiau iš teorinės pusės, o laboratorijoje galime patirti realių dalykų, atlikti bandymus.
 • Smagu, kad laboratorijoje dirbame grupėmis bei atliekame viską patys.
 • Pamokos gamtos mokslų laboratorijoje yra įdomesnės, nei tradicinės pamokos, kuriose girdime tik teoriją. Daug aiškiau yra suprantama tema.
 • Per pamokas gamtos mokslų laboratorijoje galime aktyviau įsitraukti į veiklą, bendradarbiauti su klasiokais, geriau pažinti mokytoją.

2022-10-20

3D klasė projekto „Kokybės krepšelis“ dėka aprūpinta vaizdo ištekliais. Čia vyksta gamtos mokslų pamokos, apie kurias gimnazistai, naudodamiesi Reflektus įrankiais, rašo:

 • 3D klasėje, nors ir virtualiai, bet vaizdžiai susipažįstame su teorija, pamokose girdėta medžiaga.
 • Pamokos 3D klasėje ypač naudingos tiems, kurių mokymo stilius vizualinis.
 • Pamokos 3D klasėje nuo įprastų skiriasi įtraukumu, susidomėjimu, vaizdine medžiaga.
 • Informacija 3D klasėje pateikiama žymiai įdomiau.
 • Pamatome viską raiškiau ir vaizdingiau, tai mums padeda labiau viską įsiminti.
 • Pamokos 3D klasėje yra daug įdomesnės ir labiau įtraukiančios, be to, labai informatyvu.

 

2022-09-29

Rugsėjo 29 d. pirmų gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo pėsčiųjų žygyje – integruotoje pamokoje „Lietuvos gamtos ištekliai“. 14 kilometrų atstumas įveiktas pėstute, buvusio geležinkelio pylimu – nuo Tytuvėnų miestelio iki UAB „Tytuvėnų durpės“, kur mokiniams buvo papasakota ir parodyta, kaip išgaunamos, apdirbamos ir kur naudojamos durpės, jie buvo supažindinti su įmonės veikla, joje dirbančių darbuotojų specializacija, darbo specifika. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda)

2022-09-28

III-IV klasių gimnazistai, besimokantys chemijos, ir jų mokytoja Jurgita Jafimovienė, lankėsi Kauno tvirtovės VII forto edukacinėje laboratorijoje. Mokiniai dalyvavo dviejuose edukacijose: ,,Polimerai” ir ,,Organinė sintezė”. Jie galėjo iš arčiau susipažinti su polimerų gamyba, organinėmis medžiagomis, kurios naudojamos kasdieniniame gyvenime, ir patys pasigaminti termoplastiko figūrėlių, išbandyti jėgas gaminant organinį azodažiklį. Išvyka finansuota iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda)

2022-09-26

Rugsėjo 26-ąją grupė III klasių gimnazistų kartu su biologijos mokytoja Danute Butkuviene  lankėsi Kauno tvirtovės VII forto edukacinėje laboratorijoje. Čia mokiniams buvo surengtos dvi edukacijos: „Kas gyvena vandens laše?“, „Fotosintezė procesas“.

Pirmos edukacijos metu mikroskopuodami mokiniai susipažino akimi nematomais vandens mikroorganizmais; išsiaiškino, kodėl druskingame vandenyje gyvybė yra įvairesnė ir turtingesnė nei gėlame, kaip skirstomi vandenyje gyvenantys organizmai bei kokių sąlygų reikia skirtingiems organizmams gyvuoti. Per antrąjį užsiėmimą atlikdami fotosintezės tiriamąjį darbą gimnazistai stebėjo, kaip vyksta ir nuo kokių sąlygų priklauso fotosintezės efektyvumas, patys išskyrė fotosintezei būtiną pigmentą – chlorofilą, susipažino su fotoefekto reiškiniu.

Edukacijos vyko įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos planą gimnazijoje. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda)

2022-09-28_spec

2022-06-19

Siekiant mokymosi pažangos, yra svarbi teorijos ir praktikos dermė: integruotos chemijos, geografijos, technologijų dienos metu I-II klasių gimnazistai mokėsi praktiškai pritaikyti šių mokslų žinias. Plaukdami baidarėmis Dubysos upe mokiniai ne tik stebėjo gamtą, bet ir krante atliko užduotis: nustatė plaukimo atstumą, azimutą, kryptį, žemėlapyje ieškojo Dubysos intakų. Buvo paimti Dubysos vandens ir apylinkių dirvožemio mėginiai, mokiniai vėliau ištyrė jų rūgštingumo reikšmes. Integruotų veiklų dieną organizavo chemijos mokytoja Jurgita Jafimovienė, geografijos mokytojas Eugenijus Jafimovas, technologijų mokytojai Albina Rimšienė ir Martynas Turevičius. Daugiau apie tai – laikraštyje „Bičiulis“ Nr. 50, 2022-06-28: „Apie gamtos mokslus – kitaip“.

2022-06-17

Antrų klasių gimnazistai, baigę biologijos pamokų ciklą „Ekosistemos ir biosfera“, praktinius aplinkotyros darbus atliko Tytuvėnų regioniniame parke. Šio parko lankytojų centre jo darbuotoja gimnazistams papasakojo apie regioninį parką, čia organizuojamas edukacines programas. Mokiniams buvo pasiūlyta įminti mįsles, sudėlioti augalų, gyvūnų paveikslus. Vėliau, pasiskirstę į grupes ir gavę užduotis, gimnazistai pabiro po parką. Jiems reikėjo atpažinti, įvardinti ir nufotografuoti kuo daugiau augalų ir gyvūnų rūšių, pasiruošti jas apibūdinti, sudaryti mitybos grandines ir kt. Grupei gimnazistų teko ir lituanistinė užduotis – paaiškinti vandenvardžių kilmę: kodėl ežerai buvo pavadinti Giliaus, Apušio vardais.

Grįžusios namo mokinių grupės turėjo parengti veiklos pristatymus – juose aptarė rastas ir nufotografuotas augalų ir gyvūnų rūšis, parodė nuotraukose įamžintas įsimintiniausias regioninio parko vietas, pristatė nuomones, kuo šis parkas įdomus ir kaip galima prisidėti prie bioįvairovės išsaugojimo.

Edukacinės išvykos buvo finansuotos iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda) ir laikraštyje „Bičiulis“ Nr. 50, 2022-06-28: „Apie gamtos mokslus – kitaip“.

2022-06-09

Įgyvendindami projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų programą, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos antrų klasių mokiniai, lydimi fizikos mokytojos Rasos Gabšytės ir karjeros specialistės Loretos Šuklienės, vyko į pažintinę, mokomąją ir profesinio veiklinimo išvyką ir aplankė Lietuvos etnokosmologijos muziejų, Molėtų astronomijos observatoriją ir Molėtų krašto muziejaus dangaus šviesulių stebyklą. Ekskursijos metu gimnazistai susipažino su dangaus pažinimo raida, Lietuvos ir pasaulio astronomijos naujienomis, teleskopais, pamatė nuostabaus grožio spalvotas planetų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų nuotraukas. Naktį, nuo 23.30 valandos, didžiausiu Šiaurės Europoje teleskopu gimnazistai stebėjo dangaus kūnus ir taip pagilino astronomijos žinias

Molėtų krašto muziejaus dangaus šviesulių stebykloje gimnazistai įsigilino į astronomijos mokslo ištakas, sužinojo apie dangaus šviesulių stebėjimo reikšmę senovės žmonių kasdieniam gyvenimui, jų pasaulėžiūrai. Dangaus šviesulių stebyklos-šventvietės įkūrėjas bei vadovas Jonas Vaiškūnas prie centre įrengto akmeninio Saulės-ugnies aukuro papasakojo, kaip senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai, atliekami kalendorinio laiko skaičiavimai, supažindino su senovės baltų Zodiaku. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda) ir laikraštyje „Bičiulis“ Nr. 50, 2022-06-28: „Apie gamtos mokslus – kitaip“.

2022-04-27

Siekiant labiau sudomintis mokinius matematika ir gamtos mokslais, ugdyti mokinių praktinius-patyriminius gebėjimus, atrasti jungtis tarp atskirų mokslų, gimnazijoje buvo organizuota integruota matematikos ir gamtos mokslų diena, kurią organizavo matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė, biologijos mokytojos Virginija Rimkuvienė, Danutė Butkuvienė, fizikos mokytoja Rasa Gabšytė, chemijos mokytoja Jurgita Jafimovienė, joms talkino informacinių technologijų specialistas Mantvydas Burzdžius.

Gimnazistai, susiskirstę į septynias komandas, keliavo po septynias mokslo stoteles – aplankė ir atliko užduotis trijose matematikos, dviejose biologijos, fizikos ir chemijos stotelėse. Gimnazistams teko apskaičiuoti vaikų žaidimo aikštelės įrengimo sąnaudas, atlikti logikos užduotis, jie atsakinėjo į testų klausimus, tyrinėjo kūnų pusiausvyrą, slėgį ir kt. Visose stotelėse buvo rinkti kelionės taškai, kurie buvo sumuojami renkant nugalėtojų komandas.

Kol vieni gimnazistai atliko užduotis stotelėse, kiti dalyvavo protų mūšyje, pasidaliję į grupes atliko projektinius darbus, kurie buvo skirti Žemės dienai paminėti. Buvo atlikta įvairių darbų, susijusių su gamtosauga, ekologija, žaliąja energetika. Atliktus projektinius darbus mokiniai pristatė, gimnazijoje parengta šių darbų paroda. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda) ir laikraštyje „Bičiulis“ Nr.  35, 2022-05-07: „Integruota ugdymo diena“.

2022-04-12

Biologijos mokytojos metodininkės Danutės Butkuvienės iniciatyva J. Graičiūno gimnazijos III klasių mokiniai kovo mėnesį dalyvavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) organizuotose nuotolinėse paskaitose.

Paskaitą „Augalas – gyvas organizmas“ surengė dr. Vytautas Bareika, apie dėmesį ekologijai ir reikiamybę mažinti taršą, tikslingai rūšiuoti atliekas paskaitoje „Plastikas visur aplink mus – tiek maiste, tiek sąvartyne. Kompostavimas: kaip kiekvienas galime tapti draugu aplinkai!“ kalbėjo dėstytoja Vilda Grybauskienė. „Eksperimentai su sėklomis. Ar tikrai mes apie jas viską žinome?“ – taip vadinosi dr. Astos Doftartės paskaita, kurios metu gimnazistai sužinojo daug naujų ir įdomių faktų apie sėklų įvairovę. Dėstytoja Ingė Auželienė surengė paskaitą „Žiedų skonis“, o dr. Vytautas Bareika paskaitoje „Girios – ne tik mediena“ pasakojo mokiniams, kad miškas – ne tik medienos šaltinis pramonei ir energetikai, bet ir bioįvairovės lopšys, puiki vieta poilsiui, turizmui ir medžioklei. Miškas – klimato kaitos stabilizatorius ir vandens apytakos reguliatorius. Džiugu, kad per pastaruosius 70 metų Lietuvoje miškų plotai padidėjo 1,7 karto. Dr. Sinilga Černulienė paskaitoje „Rūgštusis lietus“ pasakojo, kaip susidaro ir juda rūgštūs lietūs, apibūdino rūgščių kritulių susidarymo priežastis, jų poveikį dirvos ir vandens organizmams, pastatams, architektūros paminklams.

Šios paskaitos pagilino mokinių biologijos žinias, supažindino su ekologinėmis problemomis, teršalų monitoringu Lietuvoje ir pasaulyje. Gimnazistai turėjo progą daugiau sužinoti apie KMAIK studijų programas, absolventų įsidarbinimo galimybes, miškininkų veiklą.

2022-03-28

Pagal projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų planą J. Graičiūno gimnazijoje pradėta naudoti internetinė reflektavimo sistema Reflectus, kuri leidžia automatizuoti refleksijų organizavimą tarp mokytojo ir mokinių. Matematikos, gamtos mokslų ir technologijų mokytojai dalyvavo mokymuose, susipažino su Reflectus teikiamomis galimybėmis, tikslingas minėtos sistemos naudojimas aptartas gimnazijos metodinėje taryboje.

2022-03-15

Kovo 15 dieną Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje vyko trijų Kelmės miesto mokyklų – „Kražantės“ progimnazijos, „Aukuro“ pagrindinės ir gimnazijos – matematikos mokytojų susitikimas „Ko reikia matematikos pamokai?“ Susitikimą vedė matematikos mokytoja metodininkė Romutė Kurmienė. Jame aptartas matematikos ugdymo programų atskirų temų dėstymas, pristatyti vadovėliai, iš kurių mokomasi skirtingose mokyklose, diskutuota apie matematikos dėstymą atskirose klasėse. Daugiau apie tai – gimnazijos svetainėje (nuoroda).

2022-03-03

Įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ daug dėmesio skiriama gerosios patirties sklaidai. Kartu su Kelmės mokyklų – „Kražantės“ progimnazijos ir „Aukuro“ pagrindinės – matematikos mokytojais bendradarbiaujama pagal mokyklų partnerysčių tinklo programą „Mokomės vieni iš kitų” – šią veiklą koordinuoja gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Romutė Kurmienė. Dauguma minėtų mokyklų mokinių mokymąsi tęsia gimnazijoje – reikia veikti išvien, kad gerėtų matematiką besimokančių mokinių žinios, todėl šis mokytojų bendradarbiavimas siekiant matematikos pamokų tobulinimo labai svarbus ir reikšmingas. „Mažais žingsneliais didelių siekių link“ – taip vadinosi pirmasis matematikų susitikimas, kuriame aptartos bendradarbiavimo gairės, diskutuota apie matematikos mokymą, pristatytas tyrimas apie mokinių savijautą matematikos pamokose, sunkumus, su kuriais susiduria mokydamiesi šio dalyko, ir kt. Kito trijų mokyklų matematikos mokytojų susitikimo tema – „Ko reikia matematikos pamokai?“.

J. Graičiūno gimnazijos matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė prieš susitikimą „Mažais žingsneliais didelių siekių link“.

2022-02-25

Įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“, J. Graičiūno gimnazijos bendruomenė numatė tobulinti mokytojų kvalifikaciją: dalyvauti mokymuose, skirtuose šiuolaikinės matematikos, gamtos mokslų pamokos tobulinimui, patyriminio ugdymo plėtotei.

Matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė dalyvavo seminare „Matematika paprastai ir suprantamai“, žinių buvo semtasi seminare „Ar įmanoma Z kartą sudominti matematika?“, kiti mokymai, kuriuose dalyvaus mokytojos, numatyti pagal ilgalaikę programą „Matematikos mokymo ir mokymosi sunkumai bei atnaujintos bendrosios matematikos programos ypatumai“. Biologijos, fizikos, chemijos mokytojos Danutė Butkuvienė, Virginija Rimkuvienė, Rasa Gabšytė, Jurgita Jafimovienė dalyvavo gamtos mokslų meistriškumo mokymuose, apie teorijos ir praktikos sintezę gamtamoksliniame ugdyme semtasi žinių ir patirties konferencijoje, mokymuose tobulintos dalykinės fizikos mokytojų kompetencijos ir kt.

2022-02-14

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

J. Graičiūno gimnazijos tikslas – gerinti STEAM mokslų ugdymo kokybę tobulinant mokytojų kompetencijas bei modernizuojant ugdymo aplinką. Įgyvendinant jį, numatoma tobulinti mokytojų kvalifikaciją bei skatinti mokinių motyvaciją siekiant mokymo(si) pažangos gamtos mokslų ir matematikos srityse. Kitas uždavinys – modernizuoti STEAM mokslų ugdymo aplinką: įkurti gamtos mokslų laboratoriją, modernizuoti STEAM mokslų kabinetus, nupirkti reikalingą kompiuterinę įrangą, kitas priemones.

J. Graičiūno gimnazijos veiklos tobulinimo planas buvo suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Kelmės rajono savivaldybės administracija ir patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-2. Numatoma, kad projektui gimnazijoje įgyvendinti bus skirti 69342 eurai.